De contractuele aansprakelijkheid van de licentiegever (NL)

1. Definitie - Een octrooihouder heeft het recht om een octrooilicentie te verlenen. Dit is een overeenkomst waarbij de octrooihouder aan een derde de toestemming verleent om zijn uitvinding, of een onderdeel ervan, te exploiteren. De octrooihouder/licentiegever blijft eigenaar van het octrooi.

2. Hoofdverbintenis licentiegever: non-facere en aanvullende werking van de goede trouw - Het is in beginsel perfect mogelijk om in het kader van een licentieovereenkomst de verbintenis van de licentiegever te beperken tot een pure verbintenis van non-facere; d.i. de verbintenis om geen inbreukvordering in te stellen tegen de medecontractant-licentienemer voor zover deze natuurlijk de grenzen van de licentie niet overschrijdt. Het fundamentele beginsel van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten (art. 1134 al.3 en 1135 B.W.) vult voormelde essentiële verbintenis in hoofde van de licentiegever echter aan met een reeks bijkomende verbintenissen waarop de licentienemer zich kan beroepen teneinde hem het rustig en nuttig genot van de uitvinding, het werk of het onderscheidend teken als voorwerp van het in licentie gegeven intellectueel eigendomsrecht te bezorgen. Zo zal de licentiegever gehouden zijn tot een reeks bijkomende, zowel negatieve als positieve, verbintenissen. De draagwijdte van deze verbintenissen kan echter variëren in functie van de aard van de licentie en van de context waarin deze wordt afgesloten. Deze verbintenissen kunnen niettemin in grote mate worden weg bedongen. De partijen hebben in principe een zeer grote vrijheid om hun licentieovereenkomst te moduleren volgens de parameters die zij verkiezen, zolang het beginsel van de uitvoering te goeder trouw maar wordt gerespecteerd.

3. Overzicht - In deze nota wordt vooreerst het gemeen recht betreffende de contractuele aansprakelijkheid van de licentiegever uiteen gezet. Deze aansprakelijkheid kan optreden in verschillende situaties. Er wordt nagekeken waarvoor de licentiegever aansprakelijk kan worden gesteld, indien er niets in het contract is overeengekomen. Deze aansprakelijkheid vloeit voornamelijk voort uit de aanvullende werking van de goede trouw. Vervolgens wordt de schadevergoeding besproken. Ten slotte wordt er nog ingegaan op vaak voorkomende – en noodzakelijke- contractuele clausules met betrekking tot de aansprakelijkheid van de licentiegever.

Lees het volledig artikel en download rechts de PDF-file.