DESCA 2020 Consortium Agreement – vertrekbasis voor een consortiumovereenkomst in het kader van Horizon 2020 projecten (NL)

 

 

 

 

Horizon 2020 is het nieuwe EU-subsidieprogramma voor onderzoek en ontwikkeling voor de periode van 2014 tot 2020 en is aldus de opvolger van het 7de Kaderprogramma (KP7). Voor projecten waarvoor in het kader van Horizon 2020 subsidie wordt verleend dient een subsidieovereenkomst (“grant agreement”) tussen de Europese Commissie en de subsidie ontvangende partners afgesloten te worden. In de Grant Agreement staan alle financiële en juridische voorwaarden vermeld welke moeten worden voldaan om aldus EU subsidie te ontvangen.

De afspraken tussen de subsidie ontvangende partners zijn niet voorzien in de Grant Agreement. Deze moeten in een consortiumovereenkomst (“Consortium Agreement”) worden geregeld. Het afsluiten van de Consortium Agreement is voor de meeste Horizon 2020 projecten een verplichting. De Europese Commissie zelf is hierbij niet betrokken. Het betreft een document dat uitsluitend geldt tussen de partners van het Horizon 2020 project. Hierin zullen met name verdere afspraken worden gemaakt omtrent betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom en licenties.

Verschillende initiatieven zijn gelanceerd om een model consortium agreement op te stellen waaronder DESCA. De DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement) kerngroep (bestaande uit ANRT, EARTO, Eurochambers, KoWi, LERU, VTT, ZENIT en gecoördineerd door Fraunhofer en Helmholtz Association) heeft in het kader van KP7 een model Consortium Agreement opgesteld. Deze overeenkomst is geactualiseerd voor Horizon 2020 na overleg met een ruime groep van belanghebbenden (KMOs, universiteiten en onderzoekinstellingen). De DESCA 2020 Consortium Agreement kan geraadpleegd worden op http://www.desca-2020.eu.

De uitgebreide tekst van de DESCA 2020 Consortium Agreement met verschillende opties en alternatieve modules is een goede vertrekbasis voor een consortiumovereenkomst in het kader van een Horizon 2020 project. Op basis hiervan kunnen de partners in een Horizon 2020 project bepalen welke voorwaarden essentieel zijn voor een vlotte uitvoering van het Horizon 2020 project en zich concentreren op deze voorwaarden. Gevaar is evenwel dat de DESCA 2020 Consortium Agreement eenvoudigweg wordt getekend zonder te bekijken of alle hierin vermelde voorwaarden en modaliteiten wel aangepast zijn aan het concrete Horizon 2020 project. Daarom moet de DESCA 2020 Consortium Agreement altijd nagekeken worden of hierin alle aspecten van het Horizon 2020 project correct zijn weergegeven en zullen onvermijdelijk veranderingen moeten worden gemaakt.

Kortom, de DESCA 2020 Consortium Agreement elimineert niet de noodzaak aan individuele onderhandelingen maar maakt deze efficiënter. Heel wat details zijn uitgewerkt in de DESCA 2020 Consortium Agreement maar nu moeten de partners erover waken dat dit gestandaardiseerde contract alle details van het Horizon 2020 project weerspiegelt.

DESCA 2020 Consortium Agreement – starting point for a consortium agreement under Horizon 2020 projects

Horizon 2020 is the new EU programme for financing research and development for the period from 2014 to 2020 and is the successor of the 7th Framework Programme (FP7). For projects that are eligible for funding under Horizon 2020 a Grant Agreement is be drawn up between the European Commission and the partners receiving the funding. The Grant Agreement contains all financial and legal conditions that must be met in order to receive such funding.

The commitments between the recipient partners of the funding are not provided in the Grant Agreement. These should be arranged in a Consortium Agreement. The signature of a Consortium Agreement between de partners is mandatory for most Horizon 2020 projects. The European Commission itself is not involved. The Consortium Agreement is a document between the partners of the Horizon 2020 project only and will further specify, amongst others, the conditions regarding payment, liability, intellectual property and access rights.

Several initiatives have been launched to establish a model consortium agreement. The DESCA (Development of a Simplified Consortium Agreement) core group (represented by ANRT, EARTO, Eurochambers, KoWi, LERU, VTT, ZENIT and coordinated by Fraunhofer and Helmholtz Association) drafted within the FP7 a model consortium agreement. This agreement was updated for Horizon 2020 after consultation with a broad group of stakeholders (SME’s, universities and research organisation). The Desca 2020 Consortium Agreement can be assesses at http://www.desca-2020.eu.

The comprehensive text of the DESCA 2020 Consortium Agreement with various options and alternative modules is a good starting point for a consortium agreement in the context of a Horizon 2020 project. Starting from this text the partners in a Horizon 2020 project can evaluate what conditions are essential for the efficient implementation of the Horizon 2020 project and can concentrate on these conditions. However, the danger is that the DESCA 2020 Consortium Agreement is simply signed without review whether or not the terms and conditions are adapted to the particular Horizon 2020 project. Therefore, the DESCA 2020 Consortium Agreement should always be checked whether it properly reflects all the specifics of the Horizon 2020 project and some changes inevitably need to be made.

Summarizing, the DESCA 2020 Consortium Agreement does not eliminate the need for individual negotiations but makes them more efficient. Many details have been worked out in the DESCA 2020 Consortium Agreement but the partners must ensure that this standard contract reflects all the details of the Horizon 2020 project.

Voor meer informatie:

Bel 016 23 95 49 of mail ons hans.bracquene@bracquene.be 

 

Lees het volledig artikel en download rechts de PDF-file. 

Bron: Maandelijks Magazine Gids voor de Beste Belegger, 26ste jaargang nr.9, november 2013, www.vfb.be , pg 69-72.